KVKK

 

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

a-  Tüketici, paket tur sözleşmesinin uygulanması için yasal olarak tutulması gereken ve kendisinden istenen kişisel verileri    DMAXTOUR’a verecektir. Kişisel veri kapsamındaki bilgi ve belgelerin usulüne uygun şekilde verilmemesi nedeniyle, Paket tur sözleşmesinin yerine getirilememesindenve  doğabilecek zararlardan tüketici  sorumlu olacaktır ve hiçbir şekilde DMAXTOUR ‘dan herhangi bir talepte bulunamayacaktır.

b-  Kişisel verilerin, elde edilmesi, depolanması, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi gibi verilerin üzerinde yapılan her türlü işlemin usulüne göre yapılması DMAXTOUR sorumluluğundadır. DMAXTOUR, verilerin usulüne uygun olarak işlenmemesi nedeniyle doğabilecek zararlardan dolayı, 6698 Sayılı Kanun kapsamında hukuki işlemlerin yapabileceğini kabul etmiştir.Ancak tüketici, kendisine verilen ve paket tur sözleşmesi için DMAXTOUR’a ilettiği kişisel bilgilere ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin kanundan doğan yükümlülükleri devam etmekte olup , Tüketici kişisel bilgilerin  DMAXTOUR’ a aktarılması ve DMAXTOUR tarafından işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması için gerekli rıza beyanlarını alacaktır. Tüketici tarafından Rıza beyanının alınmamasından dolayı DMAXTOUR tazminat ve ceza ödemek durumunda kalır ise yapılan bu ödemeler tüketiciden tazmin edilecektir.  

c-  DMAXTOUR, tüm kişisel verileri paket tur sözleşmesinin ispatlanması, ücret ve ücrete ilişkin bilgilerin kayıt altına alınması, Otel, ulaşım ,konaklama ve paket tur sözleşmesinin gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirebilmek için kullanmayı kabul etmiştir. Tüm bu kişisel veriler yasal olarak DMAXTOUR’un  yerine getirmesi gereken yükümlülükler dâhilinde gerekli kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak ve işlenecektir. Tüketici, kişisel verilerin yasal yükümlülükler ve paket tur sözleşmesi hükümleri  çerçevesinde işleneceğinin bilgisine sahiptir.

d- Tüketici, kendisine ait kişisel verilerin elde edilmesi, depolanması, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi olmak üzere verilerin ne şekilde işlendiğine dair bilgileri, veriyi işleyen olarak DMAXTOUR tarafından yetkilendirilen veri işleme  sorumlusundan alabilecektir. Tüketici, kişisel verilerin işlenmesine yönelik bilgi alacağı sorumluyu kabul etmiştir.

e-  Tüketici, kendisine ait kişisel verilerin yanında DMAXTOUR un ve acentaların yetkili ve çalışanlarının öğrenmiş olduğu kişisel verileri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde muhafaza edeceğini kabul etmiştir. Tüketici, her ne şekilde olursa olsun edindiği her türlü kişisel veri, bilgi, belge ve dokümanları, gizli tutmakla, aktarmamakla, açıklamamakla ve kullanmamakla yükümlüdür. 

f-  Tüketici, kendisine ait kişisel verileri, seyahat, konaklama ve paket tur sözleşmesinin uygulanması için yurt içi ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmasına açık rıza göstermiştir. 

g-  Tüketici , paket tur sözleşmesi gereği alacağı hizmet sırasında yaşanabilecek olumsuz durumlara ilişkin önlemlerin alınması için ses ve görüntü kaydı yapılmasına, seyahat  araçlarında takip, gözlem ve izleme sistemlerini kullanmasına açık rıza göstermektedir.

h-Kişisel verilerle ilgili Tüketici ayrıntılı bilgilere firmamızın internet sitesinde ki kvkk@dmaxtour.com.tr adresinden de ulaşabileceğini kabul etmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ BİLGİLENDİRME VE İZİN FORMU

TC KİMLİK NO

 

ADI SOYADI

 

VERİ SORUMLUSU ADI

 

VERİ SORUMLUSU ADRESİ

 

VERİ SORUMLUSU VERGİ NUMARASI

 

İZİN KONUSU :

Bu izin formu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması (6698 Sayılı Kanun) ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin”

işlenmesi, depolanması ve paylaşımı kapsamında tarafınız ile mevcut iş ………………….sözleşmesi eki ve ayrılmaz bir parçası olarak hazırlanmıştır.

Bu İzin Formu ve 6698 Sayılı Kanun Kapsamında “Kişisel Veri”; ………………… sözleşmesi dâhilinde sözleşmenin imzalanması tarihinden itibaren iş başvuru formunda ve seyahat dosyanızda yer alan bilgileriniz de dâhil olmak üzere her türlü güncel bilgi anlamına gelecektir. Bu bilgiler, yazılı, sözlü, sesli, görüntülü veya elektronik ortamda elde edilebilecektir.

Şirketimiz, 6698 Sayılı Kanun’da tanımlandığı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatına haizdir. Veri sorumlusu olarak, Kişisel Veri’nin işleneceğini, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, gerektiğinde güncelleneceğini ve aktarabileceğini belirtir, bu kapsamda şirketimiz, bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları ile sair ilgili kişiler

tarafından Kişisel Veri üzerinde yapılacak her türlü işlemin kişisel veri işlenmesi olarak kabul edileceğini bildiririz.

Şirketimiz başta 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu ve ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlara dayalı olarak yetkili idareler (Emniyet ve ilgili Bakanlıklar vb.) tarafından yayınlanmış olan ikincil düzenlemeler kapsamındaki

yükümlülüklerin ifası amacı ile kişisel verilerinizi işlemektedir.

Şirketimiz kişisel verilerinizi, yukarıda tanımlanan yasal yükümlülükler haricinde özel günlerde, yapılan iç iletişim

etkinliklerinde kullanılmak üzere saklayabilir ve işleyebilir.

 

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuat kapsamında, ortak firmalarımıza, şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da iş birliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan

yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz, seyahat sözleşmeniz sona erdiği tarihten itibaren ilgili tüm yasal mevzuat uygun sürelerde ve koşullarda saklanmak durumunda olduğunu ve yasal süreler sonunda yok edileceğini bildiririz.

Şirketimize müracaat ederek 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği, şayet işlenmişse, buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını ve söz konusu verilerin aktarıldığı yurt içinde veya yurt dışındaki 3. Kişileri öğrenme, kişisel verileriniz eksik ya da yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini, kişisel verilerinizin

kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu kapsamda şirketimizce yapılan işlemlerin bilgileri aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, kişisel verilerinizi münhasıran otomatik sistemler ve analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz etme kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

ONAY : Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; işbu bilgilendirme ve izin formunu, okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın olduğunu kabul ediyorum.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden

düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, şirketinizin ve/veya

şirketinizin ortakları, Şirketler Grubu çatısı altındaki firmalar ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması da dâhil olmak üzere yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile onay veriyorum.

TARİH

ONAY

 

ADI SOYADI – İMZA